Thông báo về việc mượn phòng đối với giảng viên và sinh viên

Kể từ ngày 08/09/2014 phòng Thiết bị giảng dạy - A.503 chuyển xuống phòng Phòng Quản trị thiết bị - A.006. Vì vậy, toàn thể sinh viên và cán bộ giảng viên sẽ mượn thiết bị giảng dạy tại phòng A.006.


Tổng truy cập: 183,294

16,122