Danh mục biểu mẫu quy trình

DANH MỤC MẪU BIỂU PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

STT

MÃ BIỂU MẪU

TÊN BIỂU MẪU

1

BM-DU TOAN NAM.xlsx

Dự toán năm

2

BM-MUA SAM MOI TAI SAN-2017.doc

Phiếu đề nghị mua sắm mới

3

BM-MUA SAM THAY THE TAI SAN-2017.docx

Phiếu đề nghị mua sắm thay thế

4

4.BM-PHIEU DE NGHI BAO TRI - SUA CHUA TAI SAN-2017.doc

Phiếu đề nghị bảo trì sữa chữa

5

5.BM-PHIEU DE NGHI BAO TRI - SUA CHUA XE O TO-2017.doc

Phiếu đề nghị bảo trì sữa chữa xe ô tô

6

BM-QUYET DINH CHI DINH THAU.docx

Quyết định chỉ định thầu

7

BM-TO TRINH PHE DUYET DU TOAN VA KE HOACH DAU THAU.doc

Tờ trình xin ý kiến phê duyệt kế hoạch đấu thầu

8

BM-THANH LAP TO XET THAU.docx

Thành lập tổ xét thầu

9

BM-HO SO MOI THAU.doc

Hồ sơ mời thầu

10

BM-TO TRINH PHE DUYET HO SO MOI THAU.doc

Tờ trình xin ý kiến phê duyệt hồ sơ mời thầu

11

BM-PHIEU DANG KY MOI THAU.doc

Phiếu đăng ký mời thầu

12

BM- BIEN BAN GIAO NHAN HO SO.docx

Biên bản giao nhận hồ sơ

13

BM-BIEN BAN DONG THAU.doc

Biên bản đóng thầu

14

BM-BIEN BAN MO THAU.doc

Biên bản mở thầu

15

BM-PHIEU DANH GIA HO SO DU THAU.doc

Phiếu chấm thầu

16

BM-BIEN BAN HOP.doc

Biên bản họp chấm thầu

17

BM-BAO CAO DANH GIA HSDT.doc

Báo cáo đánh giá kết quả dự thầu

18

BM-BIEN BAN THUONG THAO HOP DONG.doc

Biên bản thương thảo hợp đồng

19

BM-TO TRINH PHE DUYET KET QUA TRUNG THAU.doc

Tờ trình xin ý kiến phê duyệt kết quả dự thầu

20

BM-HĐKT.doc

Mẫu hợp đồng

21

BM-BAN GIAO NGHIEM THU TAI SAN.doc

Biên bản nghiệm thu bàn giao

22

BM-BIEN BAN GIAO NHAN TSCĐ.doc

Biên bản giao nhận tài sản cố định

23

BM-THANH LY HOP DONG.doc

Mẫu thanh lý hợp đồng

24

BM-DE NGHI THANH TOAN CHUYEN KHOAN.doc

Giấy đề nghị thanh toán chuyển khoản

25

BM-GIAO NHAN CHUNG TU.xlsx

Giao nhận chứng từ

26

BM-QUYET DINH KIEM KE.doc

Quyết định thành lập ban kiểm kê

27

BM-BIEN BAN KIEM KE.xlsx

Biên bản kiểm kê tài sản

28

BM-DANH SACH TANG.xlsx

Danh sách tài sản tăng

29

BM-DANH SACH GIAM.xlsx

Danh sách tài sản giảm

30

BM- DE NGHI THANH LY.docx

Giấy đề nghị thanh lý tài sản

31

BM-TO TRINH TLTS.doc

Tờ trình về việc xin thanh lý tài sản

32

BM-QUYET DINH THANH LAP HOI DONG THANH LY.docx

Quyết định thành lập Hội đồng thanh lý tài sản

33

BM-BIEN BAN HOP THANH LY.docx

Biên bản họp hội đồng thanh lý

34

BM-BIEN BAN THANH LY HOP DONG.docx

Biên bản thanh lý tài sản

35

BM-DE NGHI THU HOI TAI SAN-01.doc

Giấy đề nghị thu hồi tài sản

36

BM-SO THEO DOI TAI SAN.xls

Sổ theo dõi tài sảnTổng truy cập: 272,896